Підгороднянська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Підгороднянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області

   ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Підгороднянської сільської ради

  від 11 червня 2021 р. № 216

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Підгороднянської сільської ради Тернопільського району

Тернопільської області

Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Підгороднянської сільської ради (далі – Положення) розроблене на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 №291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти».

Положення визначає механізм проведення конкурсу та призначення на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Підгороднянської сільської ради за результатами проведення конкурсного відбору.

Посаду керівника закладу загальної середньої освіти Підгороднянської сільської ради, згідно Закону України «Про повну загальну середню освіту», може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня, не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Призначення керівника закладу загальної середньої освіти Підгороднянської сільської ради здійснює Відділ освіти, культури, молоді та спорту Підгороднянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області (далі – Відділ) за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладення строкового трудового договору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше).

Конкурс складається з таких етапів:

Прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу  конкурсної комісії.

Оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі.

Перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам.

Допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі.

Ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та  представниками батьківського самоврядування закладу.

Проведення конкурсного відбору.

Визначення переможця конкурсу.

Оприлюднення результатів конкурсу.

Організаційне забезпечення проведення конкурсу здійснює Відділ.

Рішення про проведення конкурсу приймає Відділ :

– одночасно з  прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти Підгороднянської сільської ради;

– не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору або контракту укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти Підгороднянської  сільської  ради;

– упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Підгороднянської сільської ради та/або Відділу наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

Найменування і місцезнаходження закладу.

Найменування посади та умови оплати праці.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до закону України «Про повну загальну середню освіту».

Вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі.

Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

Для проведення конкурсу Відділ формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

Засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи).

Відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці).

Інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Підгороднянської сільської ради та/або Відділу протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

- визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

- відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Для участі у конкурсі подають такі документи:

Заява про участь у конкурсі з поданням згоди на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу).

Копія паспорта громадянина України.

Копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста).

Документ, що підтверджує володіння державною мовою.

Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на день їх подання.

Довідка про відсутність судимості.

Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

 Мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошені строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

– перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;

– приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

– оприлюднює на офіційному веб-сайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

– не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього положення;

– подали не всі документи, визначені цим положенням, для участі в конкурсі;

– подали документи після завершення строку їх подання.

Відділ зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти ;

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах конкурсного випробування.

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у наказі Відділу про проведення конкурсу.

Засновник забезпечує відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся та оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті Підгороднянської сільської ради та/або Відділу.

Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

– відсутні заяви про участь у конкурсі;

– до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

– жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник Відділу призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано